KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: Click or tap to enter a date.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ Baymak” veya “ Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, şirketimizin koruması altındadır. Kişisel veriler, Baymak tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Kimlik Bilgileriniz:Ad soyad, TCKN,
 • İletişim Bilgileriniz:E-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres bilgileri
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler:internet sitesi giriş çıkışbilgileri, çerez bilgileri.

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ninA.II. başlığıaltında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Baymak’ın tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Baymak’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Baymak’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

B- FİZİKSEL ZİYARETÇİLER

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Baymak yerleşkesine ziyaretiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Kimlik Bilgileriniz:Ad-soyadı, TCKN/VKN, pasaport numarası, doğum tarihi, medeni hal,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e-posta adresi,
 • Diğer Bilgileriniz:Araç plaka bilgileri.

B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ile işlenebilecektir.

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamındaB.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası vasıtasıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C- TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Baymakile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz:Ad-soyadı, anne-baba adı, TCKN/VKN, pasaport numarası, uyruk, ehliyet, doğum tarihi/yeri, medeni hal,
 • İletişim Bilgileriniz:Adres bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
 • Mesleki Deneyim Bilginiz:Meslek bilgisi, diploma bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar,
 • Finansal Bilgileriniz:Banka hesabı bilgileri, banka/hesap/kart bilgileri,
 • Özel Nitelikli Verileriniz:Engellilik durumuna ait bilgiler,
 • Diğer Bilgileriniz:Araç plaka bilgileri.

C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Cari kartı açılması ve cari hesap görüntüleme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bireysel emeklilik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi personelinin takip edilebilmesi,
 • Tedarikçi personel bilgilerinin saklanması ve sisteme kaydedilmesi,
 • Çağrı merkezi kayıtlarının oluşturulması,
 • Yetkili servis kayıtlarının oluşturulması,
 • Çözüm merkezi şikâyet kayıtlarının oluşturulması,
 • Ek garanti satışı aramalarının yapılması,
 • Tedarikçi çağrı merkezi çalışanlarına CRM erişim yetkisinin verilmesi,
 • Araç/şoför bilgilerinin takip edilmesi, malzeme lojistik sürecinin takip edilmesi,
 • Sipariş formlarının değerlendirilmesi,
 • İrsaliye düzenlenmesi,
 • Bakım ve tedarik şirketleri ile koordinasyon sağlanması,
 • Sözleşme ve kıymetli evrak inceleme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş kazasına yönelik kaza raporu hazırlanması,
 • Tedarikçi personeline yönelik yeterlilik sürecinin yönetilmesi,
 • Servis cari hesap ve yan sanayi cari hesap ödemelerinin yapılması,
 • Cari hesap mutabakatlarının yapılması,
 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi.

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu İşbu Aydınlatma Metni’ninC.II başlığıaltında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına ve tedarikçilere aktarılabilmektedir.

C. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Baymak, kişisel verilerinizi iş ortaklarımızdan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden veya yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanın bulunması hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

D- BAYİ ÇALIŞANI/YETKİLİSİ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

BAYMAKile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, TCKN/VKN, medeni hal, doğum tarihi, doğum yeri,
 • İletişim Bilgileriniz:Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi,
 • Finans Bilgileriniz:Fatura, senet, çek bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, tahsilat riski bilgileri, kredi ve risk bilgileri, banka hesap kart bilgileri,
 • Lokasyon Bilginiz:Konum bilgisi,
 • Diğer Bilgileriniz:Alışveriş geçmişi bilgileri, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, sipariş bilgisi.

D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • KDV iadesi sürecinin yürütülmesi,
 • İmza sirkülerinin kontrol edilmesi,
 • Bayilere yönelik Pazar araştırmalarının yapılması,
 • BES formunun doldurulması ve ilgili sürecin yürütülmesi,
 • Web sitemizdeki bayi bilgilerinin görüntülenmesi,
 • Bayilerin risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sevkiyat bilgilerinin aktarılması.

D. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ninD.II başlığıaltında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına ve tedarikçilere aktarılabilmektedir.

D. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, iş ortaklarımızdan, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E- MÜŞTERİ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Baymaktarafından aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz:Ad soyad, anne baba adı, TCKN/VKN, medeni hal, doğum tarihi, doğum yeri,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
 • Finansal Bilgileriniz:Fatura/senet/çek bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, banka hesap bilgileri, banka/hesap/kart bilgileri, malvarlığı bilgileri,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz:Alışveriş geçmiş bilgileri, kampanya ve anket çalışmalarıyla elde edilen bilgiler, kullanım alışkanlıkları/davranış analizi, sipariş bilgisi, talep bilgisi,
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz:IP adresi bilgileri, log kayıtları,

E.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Baymak ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Satış ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve satış raporlarının yapılması,
 • Saha testi sürecinin yürütülmesi,
 • Log kayıtlarının tutulması ve incelenmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üst düzey iş ilişkilerinin takibi ve geliştirilmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Garanti sürecinin yürütülmesi,
 • Sosyal medya şikayetlerinin koordinasyonunun sağlanması,
 • Tüketici Hakem Heyeti kararlarının yerine getirilmesi,
 • Gider pusulası kullanılması sürecinin yürütülmesi,
 • Nihai müşteriler ile iletişime geçilmesi,
 • Organizasyonların düzenlenmesi ve promosyon gönderilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Yerinde montaj ve servis hizmeti sunulması,
 • Şikâyet yönetiminin sağlanması.

E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ninE.II başlığıaltında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçindeki; iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılmaktadır.

E. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimize yaptığınız iş başvurusu sırasında bizzat sizin tarafınızdan veya iş ortaklarımız vasıtasıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebebine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

F- POTANSİYEL MÜŞTERİ

F.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Baymaktarafından aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz:Ad soyad,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP).

F.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Baymak ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Yapılan fuarlar sonrası potansiyel müşteri takip listesinin tutulması,
 • Üst düzey iş ilişkileri ve geliştirilmesi sürecinin yürütülmesi,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında potansiyel müşteri listelerinin oluşturulması.

F.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ninF.II başlığıaltında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde şirket içi ekipler ve yurtdışındaki; topluluk şirketleri ile paylaşılmaktadır.

F. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimize yaptığınız iş başvurusu sırasında bizzat sizin tarafınızdan veya iş ortaklarımız vasıtasıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebebine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

G- İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI/YETKİLİSİ

G.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Baymaktarafından aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz:Ad soyad, anne baba adı, TCKN/VKN, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi, doğum yeri,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek bilgisi, özgeçmiş bilgileri,
 • Finansal Bilgileriniz:Fatura/borç bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka/hesap/kart bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka hesabı bilgileri,
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz:
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz:Fotoğraf,
 • Lokasyon Bilginiz:Konum bilgisi.

G.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Baymak ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Adli ve idari birimlerden gelen yazılara cevap verilmesine ilişkin sürecin yürütülmesi,
 • Yetkili servis BES desteği kayıtlarının tutulması,
 • Erişim yetkisinin tanınmasına ilişkin sürecin yürütülmesi,
 • Cari kart oluşturulmasına ilişkin sürecin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sipariş sürecinin yürütülmesi,
 • Satış sürecinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetinin yürütülmesi,
 • İş Ortakları ve servisler ile iletişime geçilmesi.

G.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ninG.II başlığıaltında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçindeki; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar, iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılmaktadır.

G. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimize yaptığınız iş başvurusu sırasında bizzat sizin tarafınızdan veya iş ortaklarımız vasıtasıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebebine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

I. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, baymak@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle merkez1@baymak.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

J. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Baymak tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nin, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.baymaklife.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

K. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİŞİM İZNİ HAKKINDA ONAY VE AYDINLATMA METNİ

Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla paylaşmış olduğum veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım telefon ve eposta ve mobil uygulamalar aracılığıyla adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Baymak tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum.

Gizlilik

Üye, Baymak ile ilgili gizlilik kurallarına ve ticari itibar ve unvanının korunmasına ve korumaya hassasiyetle riayet edecektir. Her ne suretle olursa olsun istem dışı olarak dahi vakıf olduğu veya kendisine Baymak tarafından verilen bilgileri başka bir Üyeye, üçüncü şahıslara ve ilgisi olmayan kişilere sözlü, yazılı veya herhangi bir başka biçimde aktarmayacaktır. Bu maddedeki yükümlülüğe aykırılık halinde, Baymak’ ın Üye’ ye ve sorumlu şahsa karşı gizlilik ve sadakat borçlarına aykırılık nedeniyle her türlü dava ve talep hakkı mevcuttur.

Baymak’ ın hizmetleri ile ilgili ürünler, aktiviteler, organizasyonlar, eğitimler ve kampanyalar hakkında link ve yönlendirmeleri, tanıtımları, haberleri veya reklamları da içerebilen şekilde beni bilgilendirmesi için Baymak’ın tüm bilgilerimi (telefon numaraları, faks, posta ve e-posta adreslerimi) bana ulaşmak için kullanmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti (sms, e-mail v.s.) göndermesine izin/onay veriyorum.

Baymak’a, işbu form ile beyan etmiş olduğum kişisel verilerimin (“Kişisel Veri/ler”) doğru olduğunu ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim. Kişisel verilerin işlenmesi ve 3. kişilere aktarılması, Baymak ile aramızda kurulan iş ilişkisine dayanmaktadır. Kişisel Verilerimin, Baymak ve iştirakleri tarafından işbu iş ilişkisi kapsamında, sözleşme ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından karşılıklı yükümlülükler, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebileceğini, 3. kişilere aktarılarak veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

Madde 24- Tüm bu koşullar Üye’nin ayrıca imzasına gerek olmaksızın üyelik için başvuruda bulunması, sistemden kayıtlı olarak fiili kullanımla yararlanıyor olması, ya da hediye talep etmesi ve/veya gönderilen hediyeyi teslim alması ile işbu hükümlere tabidir ve hükümler hukuken geçerli olur.

Üye, tüketicilerden KVKK ve ETK kapsamında veri işleme ve elektronik ticari ileti göndermek için alacağı onayları Baymak tarafından istenen şekilde ve tüketicinin mobil telefonuna SMS ile onay kodu gönderilmek suretiyle alacaktır. Aksi halde hiç alınmayan veya kanuna ve Baymak tarafından belirtilen usule göre alınmayan onay sebebiyle tüketici şikayeti sonucu bir zarar meydana gelmesi halinde üye zararı karşılamakla yükümlüdür.
İşbu koşulların uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Profesyonel Servis Desteğimizle Hizmetinizdeyiz

En yakın Baymak servisine ulaşmak için aşağıdaki kutucuklardan size yakın il ve ilçe seçimini yapmanız yeterli.

Baymak Teknolojisi Türkiye’nin Dört Bir Yanında

En yakın Baymak bayisine ulaşmak için aşağıdaki kutucuklardan size yakın il ve ilçe seçimini yapmanız yeterli.

DİĞER MARKALARIMIZ

DESTEK HATTI

sticky-logo